Singapore-200612 - Page 256

 Tour End! - Returns to the Tour Portal.
 
255:  Previous page
 Returns to the Tour Portal
 Overview of the current Tour
 Tour End! - Returns to the Tour Portal.